English | Български
  • 1
  • 2
  • 3

БГ Мебел ИТС

Фирма "БГ Мебел ИТС" е амбициозен екип от професионалисти с многогодишен опит, работещи в сферата на производство на мебели от ПДЧ и MDF, както и матраци от полимерна пяна..

 Разполагаме с богат асортимент от готови решения за цялостно интериорно обзавеждане, както и с възможности за изработка на индивидуални проекти и матраци с нестардатни размери. Ние се стремим да задоволим изискванията на клиентите ни за коректно обслужване предлагайки качествени продукти на достъпни цени. Фабриката ни разполага с най-съвременни машини за производсто на мебели , които са гарант за качеството на нашите изделия. Работим с партньори в повечето областни градове. Моля свържете се с нас ако имате въпроси.

 

 

Фирмата спечели финансиране по Европейска програма за развитие на селските райони. Повече информация може да прочетете тук.

 

В изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-19.172-0005-C01, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020, „БГ МЕБЕЛ ИТС“ ЕООД обявява процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ съгласно чл. 51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет:
„Закупуване на ДМА по следните обособени позиции:
  • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на Пакеторазкройващ циркуляр - 1 бр. 
  • Обособена позиция 2: Доставка на Електрокар – 1 бр. 
  • Обособена позиция 3: Доставка на Електрически стакер (високоповдигаща палетна количка)  –  1 бр.“
Документация за участие може да изтеглите от тук.  

 

БГ МЕБЕЛ ИТС ЕООД е подписал Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG06RDNP001-19.172-0005-С01 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.172 – S1 с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
 
Целта на проекта е насърчаване на развитието на неземеделски дейности в селските райони, насърчаване на предприемачеството на територията на Община Гълъбово и създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот, вкл. на уязвими групи и малцинства.  Обща стойност на проекта е: 268 010,20 лв. без ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ е 187 607,14 лв.  Проектът стартира на 28.02.2022 г. и е с продължителност до 30.06.2023 г.